Zyskaj świetną formę, naucz się jak prawidłowo wykonywać codzienne czynności nie narażając się na kontuzje, pozbądź się bólu stawów, osiągaj spektakularne wyniki treningowe. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w naszym centrum treningowym w Zakliczynie. Zapraszamy!

WYBIERZ KLUB

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

W Active Academy priorytetowo traktujemy prywatność osób odwiedzających Serwis i korzystających z oferowanych w nim treści oraz Usług dostępnych w Sklepie, dlatego stosując się do stosownych przepisów krajowych oraz unijnych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO) stworzyliśmy niniejszą Politykę Prywatności, która ma zastosowanie do ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu będących osobami fizycznymi, w niniejszym dokumencie zwanych „Użytkownikami”.

Wyrazy użyte z dużej litery mają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu.

 • 1 Administrator danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Piotr Koteja prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Active Academy Piotr Koteja, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 681 194 94 80, REGON 122 840 872 (dalej jako: Administrator lub Active Academy) prowadzący serwis internetowy pod adresem active-academy.pl (dalej jako: Serwis), w ramach którego pod adresem: www.active-academy.pl/sklep/ działa sklep internetowy (dalej jako: Sklep).

 

 1. W sprawie swoich danych osobowych oraz realizacji praw opisanych w treści Polityki Prywatności Użytkownik może kontaktować się z Administratorem za pomocą:
  1. poczty elektronicznej – adres e-mail: biuro@active-academy.pl;
  2. poczty tradycyjnej – adres: 32-406 Zakliczyn, ul. Cichy Kącik 16;
  3. Formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu (zakładka „Kontakt”, adres: active-academy.pl/kontakt/,).

 

 • 2 Informacje ogólne

 

 1. Administrator chroni dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia, utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją poprzez odpowiednie zabezpieczenia systemowe i techniczne.

 

 1. Połączenie z Serwisem odbywa się w sposób szyfrowany, czego dowodem jest odpowiednia informacja obok paska adresu w przeglądarce Użytkownika.

 

 1. Przez przetwarzanie danych rozumie się czynności i operacje wykonywane na danych Użytkowników, w tym przechowywanie, czy analizowanie na potrzeby usług Serwisu.

 

 1. Podstawą prawną przetwarzania i przechowywania przez Active Academy danych osobowych Użytkowników jest art. 6 ust. 1 lit. a, b i f RODO, tj. wyrażona przez Użytkowników zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie, umowa jaka wiąże Użytkownika z Active Academy, jak również fakt, że przetwarzanie danych osobowych Użytkowników jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

 

 1. Active Academy realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone przez Użytkownika informacje (w Formularzu Zamówienia, Formularzu Kontaktowym lub w korespondencji e-mail);
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz poniżej: Polityka plików “cookies”].

 

 1. Active Academy zbiera informacje dobrowolnie podane przez Klientów, z zastrzeżeniem, że warunkiem możliwości skorzystania przez Użytkownika z Usług oferowanych w Sklepie jest podanie określonych w Formularzu zamówienia danych. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości świadczenia przez Active Academy określonych Usług.
 2. Adresatem możliwości korzystania z Usług dostępnych w Sklepie nie są osoby fizyczne poniżej 16 roku życia. Administrator nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących osób fizycznych poniżej 16 roku życia.
 3. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Administrator ma prawo ujawnienia wybranych danych dotyczących Użytkownika właściwym służbom lub organom, które wystąpią z żądaniem udostępnienia takich informacji. Udostępnienie takie nastąpi wyłącznie w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Poza tym przypadkiem dane Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej bez zgody Użytkownika.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do przekazywania danych Użytkownika w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa podmiotom trzecim w celu wykonania Umowy dla Użytkownika. Podmiotami trzecimi w tym przypadku mogą być, m.in. biura rachunkowe lub operatorzy płatności. W powyższych przypadkach Administrator przekaże jedynie dane niezbędne do wykonania określonej czynności w ramach Umowy.
 6. Jednym ze sposobów, w jaki przetwarzane są dane osobowe Użytkowników Serwisu jest tzw. profilowanie. Oznacza to, że Active Academy w oparciu o niektóre dane Użytkownika może tworzyć profile preferencji Użytkownika – w tym w szczególności pozwala to na dobranie odpowiedniej metody treningu, ocenę osobistych preferencji Użytkownika – określenia z jakich usług korzysta najczęściej, jakimi wydarzeniami organizowanymi przez Active Academy się interesuje oraz określenia stopnia zainteresowania Użytkownika oferowanymi przez Active Academy Usługami. W oparciu o te profile Active Academy może dostosowywać informacje, jakie Użytkownik będzie w przyszłości otrzymywał od Active Academy. W trakcie profilowania Active Academy  – co do zasady – nie przetwarza danych Użytkownika w sposób w pełni zautomatyzowany, czyli bez ingerencji człowieka.  Decyzje podejmowane w związku z profilowaniem mogą mieć wpływ na to, czy Użytkownikowi zostanie zaproponowana określona usługa, produkt, oferta, rabat czy program lojalnościowy.

 

 • 3 Kategorie danych osobowych, cele i okres przetwarzania danych Użytkowników

 

 1. Active Academy przetwarza i przechowuje następujące kategorie danych osobowych:

 

 1. dane kontaktowe, w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail;
 2. dane dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie;
 3. dane niezbędne do wykonania Umowy świadczenia Usług zawieranej w ramach Sklepu wprowadzonych przez Użytkownika w momencie wypełniania Formularza Zamówienia w Sklepie;
 4. dane dobrowolnie wprowadzone przez Użytkownika za pośrednictwem Formularza kontaktowego;
 5. dane dotyczące reklamacji, skarg i wniosków;
 6. dane dotyczące usług marketingowych.
 1. Active Academy przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach i zakresie:
  1. w celu świadczenia treści nieodpłatnych w Serwisie, tj. przeglądanie stron www Serwisu – w tym zakresie przetwarzamy dane osobowe dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie, tzn. dane dotyczące przeglądanych przez Użytkownika treści czy Usług, dane dotyczące sesji urządzenia Użytkownika, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP;
  2. w celu wykonania Umowy o świadczenie Usług, tj. realizacji Zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), negocjacji czy innych ustaleń, informowania o statusie Zamówienia – w tym zakresie przetwarzamy dane osobowe podane przez Użytkownika w Formularzu zamówienia, Formularzu kontaktowym lub korespondencji e-mail oraz dane dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie, tzn. dane dotyczące oglądanych przez Użytkownika Usług, jak również dane dotyczące sesji, urządzenia Użytkownika oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID;
  3. w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, Active Academy może przetwarzać dane osobowe Użytkownika podane w Formularzu Zamówienia, Formularzu Kontaktowym lub w korespondencji e-mail oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej;
  4. w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Użytkowników, Active Academy przetwarza podane przez Użytkownika dane osobowe w reklamacjach skargach i wnioskach, czy w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie oraz niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika, jak również dane dotyczące świadczonych Usług będących przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków;
  5. w celu marketingu naszych Usług oraz usług partnerów, w tym remarketingu – w tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Użytkownika w Formularzu Zamówienia, w Formularzu Kontaktowym czy w korespondencji e-mail, dane dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie, w tym aktywności, które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies, a w szczególności historia aktywności, zamówionych usług, historia wyszukiwania, kliknięcia w Serwisie, historia i aktywność związana z komunikacją Active Academy z Użytkownikiem. W przypadku remarketingu, wykorzystujemy dane o aktywności Użytkownika w celu dotarcia do Użytkownika z naszymi komunikatami marketingowymi poza Serwisem internetowym i korzystamy w tym celu z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów na stronach internetowych innych niż Serwisu internetowego. Szczegóły na ten temat znajdziesz w zapisach dotyczących Plików cookies;
 2. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, tj. przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 2 powyżej, przez czas udzielenia zgody lub w innym okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celów, dla których ww. dane zostały zebrane mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres wyznaczony przepisami prawa, a w przypadku cofnięcia zgody w okresie odpowiadającym okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 3. Dane zebrane w ramach plików cookies Active Academy przechowuje przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Użytkownika przez Użytkownika.
 4. Dane Użytkownika podane w Formularzu Zamówienia oraz dotyczące wykonania Umowy o świadczenie Usług są przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania Usługi, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej Umowy. Po upływie tego terminu mogą być nadal przetwarzane przez Administratora w celach statystycznych i archiwalnych.
 • 4 Uszczegółowienie informacji dotyczących praw Użytkownika związanych z realizacją RODO
 1. Prawo dostępu do danych

Użytkownik ma prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia czy przetwarzane są dane osobowe dotyczące tego Użytkownika, a jeśli ma to miejsce, Użytkownik jest uprawniony do uzyskania dostępu do tych danych osobowych oraz następujących informacji:

 1. cele przetwarzania;
 2. kategorie odnośnych danych osobowych;
 3. informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
 4. w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
 5. informacje o prawie do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 6. informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 7. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
 8. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Użytkownik ma prawo uzyskiwania kopii swoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Jeżeli Użytkownik zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się w powszechnie stosowanej formie elektronicznej.

Prawo uzyskiwania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

 1. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Użytkownik może wskazać zakres i okoliczności uzasadniające wnioskowane usunięcie danych, w szczególności gdy:

 1. dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, a nie występują podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych,
 2. dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,
 3. Użytkownik wycofał zgodę na przetwarzanie danych osobowych, na której opiera się przetwarzanie tych danych, a nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania,
 4. Użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub Użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania,
 5. dane osobowe Użytkownika muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator.

Prawo do usunięcia danych może być zrealizowane w przypadkach, gdy Active Academy nie ma podstaw prawnych do przetwarzania danych. Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, o czym Użytkownik zostanie poinformowany.

 1. Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które przekazał do Active Academy oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora.

Użytkownik ma prawo żądać, aby to Administrator przesłał bezpośrednio dane osobowe Użytkownika innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Prawo do przenoszenia danych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Użytkownik może wskazać, że wystąpiły przesłanki określone w art. 18 RODO dla ograniczenia przetwarzania danych, tj gdy:

 1. Użytkownik kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych Użytkownika do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. Użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zostało ograniczone, Administrator może takie dane osobowe przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą Użytkownika, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.

Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania Administrator informuje o tym Użytkownika.

 1. Prawo do sprostowania danych

W każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba Użytkownik ma możliwość poinformować Active Academy o zmianie swoich danych osobowych. Użytkownik ma prawo zwrócić się do Active Academy z prośbą o sprostowanie nieprawidłowych, czy uzupełnienie niekompletnych danych osobowych.

 1. Prawo sprzeciwu

W każdym momencie Użytkownik może złożyć sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym co do przetwarzania danych osobowych Użytkownika na potrzeby marketingu, w tym profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Administratorowi nie wolno już przetwarzać danych osobowych Użytkownika, który złożył sprzeciw, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Prawo cofnięcia zgody

Użytkownik może cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody Użytkownika przed jej cofnięciem.

 1. W celu skorzystania z wskazanych wyżej praw (§ 3 ust. 1 – 7) możesz skontaktować się z Active Academy w jednej z wybranych przez siebie form kontaktu wskazanych w § 1 ust. 2 Polityki Prywatności.
 2. Skarga do organu nadzorczego

Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych przez Active Academy narusza przepisy RODO.

 • 5 Polityka plików cookies
 1. Serwis wykorzystuje pliki cookies.
 2. Podczas pierwszej wizyty w Serwisie wyświetlana jest Użytkownikowi informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
 3. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Pliki cookies można podzielić na własne i zewnętrzne.
 5. Administrator wykorzystuje Pliki cookies własne w celu poprawnej konfiguracji Serwisu, w szczególności do:
  1. zapewnienia prawidłowego działania Serwisu;
  2. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu;
  3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu.
 6. Administrator wykorzystuje pliki cookies zewnętrzne, w szczególności w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com (administrator cookies zewnętrznych Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).
 7. W ramach stron internetowych są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: “sesyjne” oraz “stałe”.
 8. Cookies “sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 9. “Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 10. Użytkownicy stron internetowych mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika stron internetowych. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 11. Administrator informuje, że zmiany dotyczące stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych i mogą powodować trudności w korzystaniu z Serwisu.
 • 6 Postanowienia końcowe
 1. Active Academy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu.
 2. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy wypełnienia obowiązku informacyjnego, oraz innych na nim spoczywających, w przypadku gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie możliwości oszustwa i podszycia się pod Użytkownika.
 4. Polityka prywatności zaczyna obowiązywać od …