Zyskaj świetną formę, naucz się jak prawidłowo wykonywać codzienne czynności nie narażając się na kontuzje, pozbądź się bólu stawów, osiągaj spektakularne wyniki treningowe. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w naszym centrum treningowym w Zakliczynie. Zapraszamy!

WYBIERZ KLUB

Regulamin klubu

Regulamin Active Academy, z siedzibą w Zakliczynie, ul. Cichy Kącik 16, dotyczący studia przy ul. Myślenickiej 61 w Zakliczynie.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.10.2018r., jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego i określa prawa i obowiązki klientów, pracowników oraz właścicieli Active Academy.

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Active Academy świadczy usługi związane z rekreacją fizyczną w zakresie treningu personalnego i grupowego oraz zajęć fitness, zajęć dla dzieci i młodzieży.
 2. Active Academy prowadzi działalność na rzecz klientów indywidualnych oraz firm.
 3. Active Academy oświadcza, iż klienci przebywający na terenie obiektu przychodzą w konkretnym celu skorzystania z usług opisanych w punkcie 1 § 1. Nie przychodzą w celu słuchania odtwarzanej muzyki.
 4. Klientem Active Academy może zostać osoba pełnoletnia lub osoba poniżej 18. roku życia za pisemną zgodą rodziców.
 5. Na terenie Active Academy obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i narkotyków.
 6. Zabrania się również przynoszenia na teren obiektu przedmiotów niebezpiecznych i innych przedmiotów, których wniesienie mogłoby utrudnić korzystanie z usług innym Klientom, lub mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia, bądź mogłoby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie, ich życia oraz zdrowia.
 7. Na teren obiektu Active Academy zabrania się wprowadzania zwierząt.

2. ODPŁATNOŚĆ ZA USŁUGI I ZASADY DOKONYWANIA REZERWACJI

 1. Klienci zobowiązani są do okazywania bez wezwania pracownikowi recepcji ważnego dowodu wstępu do Active Academy.
 2. Dokumentem upoważniającym do korzystania z usług Active Academy jest ważny karnet, karta członkowska bądź karta jednego z partnerów Active Academy.
 3. Lista Partnerów Active Academy, których karty upoważniają do skorzystania z usług obiektu, jest dostępna na stronie internetowej oraz u pracownika recepcji.
 4. Karnet Active Academy jest wydawany po uiszczeniu opłaty. Karnet wydawany jest z określonym terminem ważności (np. od 15 maja do 15 czerwca) i może podlegać czasowemu zawieszeniu zgodnie z zasadami zawartymi w osobnym regulaminie dotyczącym konkretnej usługi. Karnet może być zapisany w formie elektronicznej, w bazie danych na indywidualnym koncie klienta, do którego przypisana jest dana karta członkowska.
 5. W odniesieniu do treningów PTG, klient zostaje przydzielony do danej grupy, na określoną godzinę i jest zobligowany do uczestniczenia tylko w zajęciach tej grupy, bez możliwości zmiany grupy bez uprzedniej konsultacji z właścicielem/trenerem.
 6. Na treningi personalne Klient umawia się osobiście lub telefonicznie z trenerem, by ustalić dogodny termin dla obu stron. Klient uczęszczający na treningi personalne jest zobligowany do podpisywania się na liście obecności po każdym przebytym treningu, w celu monitorowania ilości odbytych treningów.
 7. Nieodwołanie treningu z minimum 12 godzinnym wyprzedzeniem uznaje się za wykorzystanie prawa wstępu do Active Academy i wiąże się z utratą prawa do jednego wejścia, chyba że właściciel postanowi inaczej.
 8. Klient jest zobowiązany do przychodzenia na treningi punktualnie.
 9. Szczegółowe prawa i obowiązki trenera oraz klienta korzystającego z treningów personalnych zawarte zostały w osobnym regulaminie.
 10. Szczegółowe prawa i obowiązki trenera oraz klienta korzystającego z treningów PTG zawarte zostały w osobnym regulaminie.

3. TERMINY I GODZINY OTWARCIA 

 1. Active Academy jest otwarte we wszystkie dni roku kalendarzowego w godzinach ustalonych treningów personalnych oraz grupowych.
 2. Active Academy jest zamknięte w Niedziele, święta Bożego Narodzenia, Wigilię, Sylwestra, Nowy rok, Dzień Wszystkich Świętych, Wielki Piątek i Sobotę, Święta Wielkanocne i w święta państwowe. W tych przypadkach Active Academy nie będzie przedłużać ważności karnetów z określonym terminem ważności. Właściciel Active Academy może podjąć decyzję o otwarciu w niektóre z wyżej wymienionych dni.
 3. Active Academy może być zamknięte na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, a także na podstawie decyzji stosownych władz oraz z powodu siły wyższej. W sytuacji, gdy zamknięcie jest zaplanowane, Active Academy powiadomi o tym członków z wyprzedzeniem, umieszczając w obiekcie, w miejscu ogólnodostępnym oraz na stronie internetowej stosowną informację na ten temat. Jednocześnie prawo korzystania z usług Active Academy zostanie automatycznie przedłużone o okres równy okresowi zamknięcia.
 4. Treningi personalne i grupowe w Active Academy mogą się odbywać w godzinach od 6:00 do 23:00 po wcześniejszym ustaleniu dokładnego terminu z trenerem.

4. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG 

 1. Klienci zobowiązani są do przynoszenia obuwia zamiennego oraz korzystania z ręcznika. Na terenie obiektu obowiązuje strój sportowy.
 2. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych ćwiczeniach.
 3. Wszelkie torby i ubrania oraz rzeczy osobiste powinny być pozostawione w miejscu niestwarzającym zagrożenia dla ćwiczących. Active Academy nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
 4. Sprzęt używany w Active Academy jest sprzętem spełniającym wszelkie wymogi dla tego typu urządzeń, a instruktorzy i trenerzy posiadają wiedzę, doświadczenie i wykształcenie niezbędne dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia zajęć i treningów.
 5. Korzystanie przez Klienta ze sprzętu i urządzeń powinno odbywać się w sposób zgodny z jego przeznaczeniem w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowaniem sprzętu i sali, dostosowując rodzaj i intensywność ćwiczeń do swoich możliwości i stanu zdrowia.
 6. Klient powinien każdorazowo powiadomić o chorobach i dolegliwościach instruktora lub trenera obecnego w obiekcie.
 7. Klient korzystający z oferty Active Academy oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na wykonywanie wybranej formy aktywności fizycznej.

5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) poniżej przedstawione są informacje dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych osobowych podanych przez Klientów dobrowolnie w kwestionariuszu osobowym i formularzu konsultacyjnym.

 

 1. Dane osobowe gromadzone przez Active Academy
 2. W związku z charakterem świadczonych usług Active Academy gromadzi i przetwarza następujące dane Klientów:
  1. Imię i nazwisko
  2. Numer telefonu
  3. Adres e-mail
  4. Adres zamieszkania
  5. Wizerunek
  6. Wiek
  7. Wzrost
  8. Waga
  9. Poziom tkanki tłuszczowej
  10. Poziom masy mięśniowej
  11. Poziom wody w organizmie
  12. Wiek metaboliczny
  13. Dane o stanie zdrowia

 

 1. Podanie danych z ust.1 jest dobrowolne.
 2. W przypadku gdy Klientem jest osoba poniżej 16. roku życia postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio z uwzględnieniem, że zgodę na przetwarzanie danych wyraża rodzic (lub inny opiekun prawny) oraz wykonywanie praw związanych z przetwarzanymi danymi przysługuje rodzicowi (lub innemu opiekunowi prawnemu).

 

 1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Active Academy Piotr Koteja, ul. Cichy Kącik 16, 32-406 Zakliczyn, NIP: 681-194-94-80, REGON: 122840872, dalej jako: „Active Academy”, e-mail: recepcja.zakliczyn@active-academy.pl, numer telefonu 790 348 700.

 

 1. Dane kontaktowe osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych

Osobą upoważnioną do przetwarzania danych osobowych Klientów jest Piotr Koteja, numer telefonu 606 812 664, e-mail: kotejapiotr@gmail.com.

 

 1. Cel i podstawa przetwarzania danych
 2. Przetwarzanie przez Active Academy danych osobowych wymaga podstawy prawnej, którą w tym przypadku jest wyrażona przez Klientów zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie oraz umowa jaka wiąże Klienta z Active Academy. Co oznacza, że dane osobowe Klientów przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO.
 3. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celach wynikających z umowy o świadczenie usług a związanych z:
 • uczestnictwem Klienta w konsultacji trenerskiej – opracowaniem planu treningowego i/lub zaleceń żywieniowych;
 • uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez Active Academy;
 • procesem płatności za zajęcia (w tym rejestrowanie wpłat, wypisywanie karnetów);
 • utworzeniem bazy danych Klientów (w tym związanych z kartą członkowską czy bazy kontaktowej/informacyjnej w przypadku doznania wypadku w trakcie treningu);
 • procesem marketingu bezpośredniego (w tym przesyłaniu drogą elektroniczną informacji o produktach i usługach Active Academy);
 • współpracami partnerskimi.
 1. Udzielenie zgody, o której mowa w ust. 1 jest dobrowolne, ale jej brak uniemożliwia uczestnictwo w konsultacji trenerskiej i zajęciach organizowanych przez Active Academy.
 2. Za zgodą Klienta Active Academy może utrwalać prowadzone zajęcia, obozy, pokazy lub inne wydarzenia organizowane/współorganizowane przez Active Academy (nagrania audio/video, zdjęcia). Wraz z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku Klient rezygnuje z wszelkich roszczeń wobec Active Academy za utrwalenie i upublicznienie (m.in. na stronie internetowej Active Academy (www.active-academy.pl) oraz na portalach społecznościowych – profil Active Academy na portalu Facebook) wyżej wymienionych materiałów w celach reklamowych i propagowania wydarzeń sportowo-rekreacyjnych organizowanych lub współorganizowanych przez Active Academy.
 3. Okres, przez który dane będą przetwarzane

Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, tj. przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 4 lub w innym okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celów, dla których ww. dane zostały zebrane mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres wyznaczony przepisami prawa, a w przypadku cofnięcia zgody w okresie odpowiadającym okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych, powierzenie danych osobowych
 2. Active Academy, za zgodą Klienta udostępnia osobom trzecim – Partnerom (których lista zamieszczona jest na stronie www.active-academy.pl), dane osobowe – tj. imię, nazwisko, dane kontaktowe – numer telefonu, adres e-mail w celu umożliwienia partnerom przygotowania dedykowanych ofert handlowych. Zgoda na udostępnienie określonych danych Partnerom jest wyrażona w formie pisemnej poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w kwestionariuszu dla Klientów po uprzednim zapoznaniu się ze znajdującą się tam klauzulą informacyjną oraz niniejszym Regulaminem.
 3. Pozostałe dane osobowe przetwarzane przez Active Academy nie są udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, w których Active Academy ma do tego podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych przepisami prawa lub gdy korzysta z usług podmiotów współpracujących (w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane dane tylko, jeżeli jest to niezbędne i odbywa się to zawsze na podstawie stosownych umów).
 4. Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Dane osobowe Klientów nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 1. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  1. Jednym ze sposobów, w jaki przetwarzane są dane osobowe Klientów jest tzw. profilowanie. Oznacza to, że Active Academy w oparciu o przetwarzane dane Klienta może tworzyć profile preferencji Klienta – w tym w szczególności pozwala to na dobranie odpowiedniej metody treningu, ocenę osobistych preferencji Klienta – określenia z jakich usług korzysta najczęściej, jakimi wydarzeniami organizowanymi przez Active Academy się interesuje oraz określenia stopnia zainteresowania Klienta oferowanymi przez Active Academy usługami i produktami. W oparciu o te profile dostosowywać do nich usługi, produkty i treści, jakie Klient będzie w przyszłości otrzymywał od Active Academy.
  2. W trakcie profilowania Active Academy – co do zasady – nie przetwarza danych Klienta w sposób w pełni zautomatyzowany, czyli bez ingerencji człowieka.
  3. Decyzje podejmowane w związku z profilowaniem mogą mieć wpływ na to, czy Klientowi zostanie zaproponowana określona usługa, produkt, oferta, rabat czy program lojalnościowy.

 

 

 1. Bezpieczeństwo danych osobowych

Active Academy informuje, że wdrożone w celu ochrony danych osobowych środki zapewniają wystarczające gwarancje przetwarzania danych osobowych Klientów, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), oraz należycie chroni prawa Klientów w tym zakresie.

 

 1. Prawa Klienta związane z przetwarzaniem danych osobowych
 2. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne – prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 3. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres Active Academy lub elektronicznej na adres mailowy koordynator.activeacademy@gmail.com
 4. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych przez Active Academy narusza przepisy RODO.
 5. Uszczegółowienie informacji dotyczących praw związanych z realizacją RODO:
 6. Prawo dostępu do danych – Klienci mają prawo do otrzymania informacji m.in. jakie dane Active Academy przetwarza, w jakich celach są one przetwarzane oraz uzyskania ich kopii.
 7. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – Klienci mogą wskazać zakres i okoliczności uzasadniające wnioskowane usunięcie danych, np. dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem. Prawo do usunięcia danych może być zrealizowane w przypadkach, gdy Active Academy nie ma podstaw prawnych do przetwarzania danych.
 8. Prawo do przenoszenia danych – Klienci mają prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które przekazali do Active Academy. Wniosek o przeniesienie danych może złożyć osoba, której dane dotyczą. Informacja przekazywana będzie w formie pliku na zabezpieczonej hasłem płycie CD. Prawo do przenoszenia danych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym.
 9. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – Klienci mogą wskazać, że wystąpiły przesłanki określone w art. 18 RODO dla ograniczenia przetwarzania danych np. Active Academy nie potrzebuje pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania a Klienci wnoszą o wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych.
 10. Każdy wniosek o ograniczenie przetwarzania danych będzie wymagał indywidualnego rozpatrzenia pod względem istniejących podstaw dla przetwarzania danych, celu i zakresu ich przetwarzania i będzie rozpatrywany w terminie jednego miesiąca od daty jego wpływu. Termin ten może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. Active Academy poinformuje Klienta o przedłużeniu terminu z podaniem przyczyn opóźnienia.
 11. Prawo do sprostowania danych – w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba Klienci mają obowiązek i możliwość poinformować Active Academy o zmianie swoich danych osobowych. Klienci mogą zwrócić się do Active Academy z prośbą o sprostowanie nieprawidłowych, czy uzupełnienie niekompletnych danych osobowych.
 12. Prawo sprzeciwu – w każdym momencie Klienci mogą złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych.
 13. W celu skorzystania z wskazanych wyżej praw (pkt 1-7) mogą Państwo zgłosić się do osoby upoważnionej do przetwarzania danych lub przesłać wniosek na ww. adres Active Academy – Administratora Danych listownie lub drogą elektroniczną: recepcja.zakliczyn@active-academy.pl.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klient zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej w mieniu Active Academy lub mieniu innego Klienta oraz za szkody na osobie wyrządzone swoim zawinionym działaniem lub zaniechaniem.
 2. Active Academy zastrzega sobie prawo do poproszenia Klienta nieprzestrzegającego niniejszego regulaminu, a w szczególności zakłócającego innym Klientom możliwość korzystania z usług o opuszczenie obiektu.
 3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej oraz podania do wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji o wprowadzeniu zmian na stronie internetowej, jak również w ogólnodostępnym miejscu na terenie obiektu.
 4. W zakresie nieuregulowanym umową i niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Zakup dowolnego karnetu bądź jednorazowego wejścia jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu i zawarciem umowy o świadczenie usług.