Zyskaj świetną formę, naucz się jak prawidłowo wykonywać codzienne czynności nie narażając się na kontuzje, pozbądź się bólu stawów, osiągaj spektakularne wyniki treningowe. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w naszym centrum treningowym w Zakliczynie. Zapraszamy!

WYBIERZ KLUB

Regulamin Serwisu

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO ACTIVE ACADEMY

 

1 Definicje

Active Academy – Piotr Koteja prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Active Academy Piotr Koteja, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 681 194 94 80, REGON 122 840 872.

Cena – pełna kwota, którą należy uiścić za daną Usługę określona przez Active Academy w opisie danej Usługi znajdującym się w Sklepie.

Formularz kontaktowy – interaktywny formularz dostępny w Serwisie, dostępny w zakładce „Kontakt” pod adresem: active-academy.pl/kontakt/, umożliwiający kontakt z Active Academy.

Formularz zamówienia– interaktywny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający złożenie Zamówienia, dostępny po dodaniu wybranych przez Klienta Usług do Koszyka.

Konsument– osoba fizyczna dokonująca z Active Academy czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Koszyk– element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane do zakupu przez Klienta Usługi, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Usług.

Klient – Konsument lub Przedsiębiorca, który dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Regulamin– niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu.

Sklep– sklep internetowy prowadzony przez Active Academy pod adresem internetowym active-academy.pl/sklep/.

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Active Academy pod adresem: www.active-academy.pl

Strony – Active Academy i Klient.

Umowa o świadczenie Usług/Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana albo zawarta między Klientem a Active Academy za pośrednictwem Sklepu, jest to jednocześnie Umowa zawarta na odległość.

Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Usługa/Usługi – usługi świadczone przez Active Academy drogą elektroniczną dostępne w Sklepie, opisane w § 5 Regulaminu oraz w opisie Usługi zawartym w Sklepie. Usługi mają charakter odpłatny.

Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu oraz dostępnych w ramach tego Serwisu funkcji.

Zamówienie– oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie Usług.

2 Postanowienia ogólne

Prowadzącym Serwis jest Active Academy.

W Serwisie zamieszczane są treści dostępne nieodpłatnie, m.in. informacje o klubie, trenerach, dostępnych zajęciach oraz blog, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe Active Academy lub podmiotów współpracujących z Active Academy oraz odpłatnie – tj. Usługi w ramach Sklepu.

Użytkownik jest uprawniony do:

przeglądania i odczytywania treści zamieszczanych przez Active Academy w Serwisie;

zapoznawania się z aktualną ofertą Active Academy;

zadawania Active Academy drogą elektroniczną (za pośrednictwem korespondencji e-mail albo Formularza kontaktowego) pytań związanych z funkcjonowaniem i tematyką Serwisu, w szczególności dotyczących Usług dostępnych w Sklepie;

zakupu Usług dostępnych w Sklepie.

Wszelkie prawa do Serwisu są zastrzeżone. Powyższe odnosi się między innymi do zamieszczonych w serwisie elementów tekstowych, graficznych, układów elementów, formularzy. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu nie powoduje nabycia jakichkolwiek praw do Serwisu. Korzystanie z Serwisu dozwolone jest jedynie w zakresie „dozwolonego użytku” określonego w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 r., Nr 47, poz. 211, z późn. zm.).

Dane zawarte w treści Serwisu mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje wszelkiego rodzaju pochodzą ze źródeł, które prowadzący Serwis uznał za rzetelne i wiarygodne. Powyższe nie wyklucza możliwości wystąpienia błędów lub braków, będących wynikiem działań leżących poza zakresem kontroli prowadzącego Serwis. Tym samym prowadzący Serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, kompletność, jak i precyzyjność prezentowanych informacji jak również w zakresie zdatności informacji dla celów wiadomych Użytkownikom.

Sklep internetowy Active Academy, dostępny pod adresem internetowym www.active-academy.pl/sklep/, prowadzony jest przez Piotra Koteję prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Active Academy Piotr Koteja, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 681 194 94 80, REGON 122 840 872.

Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, w szczególności zasady korzystania z dostępnego w Serwisie Sklepu.

Regulamin skierowany jest do Użytkowników oraz Klientów i określa w szczególności:

zasady korzystania z Serwisu;

zasady korzystania z Usług dostępnych w Sklepie;

zasady składania Zamówienia w ramach Sklepu;

warunki zawierania Umów o świadczenie Usług;

zasady postępowania reklamacyjnego.

Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344).

Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odesłania zamieszczonego na stronie głównej www. active-academy.pl/sklep/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Active Academy zastrzega możliwość ograniczenia świadczenia Usług za pośrednictwem Sklepu do osób, które ukończyły 18 rok życia. W takim przypadku Użytkownicy zostaną o powyższym poinformowani.

Active Academy w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu i Sklepu spowodowane siłą wyższą, innymi czynnikami niezależnymi od Active Academy, w szczególności niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.

Przeglądanie Serwisu oraz asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji.

Sklep prowadzony jest w celu sprzedaży prezentowanych w nim Usług. Informacje o prezentowanych w serwisie Usługach, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

3 Wymagania techniczne

W celu korzystania ze Serwisu Użytkownik powinien:

we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów. Dla poprawnego funkcjonowania Serwisu wymagana jest jedna z przeglądarek Internet Explorer, Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari, – każda z przeglądarek w najnowszej wersji z włączoną obsługą Javascript plików „cookies”.

posiadać aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

Active Academy informuje, że podczas korzystania ze Serwisu w urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe, tzw. pliki „cookies”. Instalacja plików „cookies” jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz świadczenia Usług w ramach Sklepu. Szczegóły wykorzystywania plików „cookies” zostały określone w Polityce Prywatności.

4 Dane kontaktowe

Użytkownik może porozumiewać się z Active Academy za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty e-mail oraz telefonicznie z wykorzystaniem następujących adresów i numerów telefonów:

adres e-mail: biuro@active-academy.pl

numer telefonu: 790 348 700

adres: 32-406 Zakliczyn, ul. Cichy Kącik 16.

Użytkownik może porozumieć się telefonicznie z Active Academy w godzinach 8.00-22:00.

5 Charakterystyka Usług dostępnych w Sklepie

Jednoetapowe Usługi dostępne w Sklepie:

Konsultacja Trenerska ONLINE – jednorazowa konsultacja online dokonywana w ustalonym z Klientem terminie;

Konsultacja Dietetyczna ONLINE – jednorazowa konsultacja online dokonywana w ustalonym z Klientem terminie;

udostępnienie wybranego Programu Treningowego Video – udostępnienie następuje w formacie mp4 wysłanym na podany przez Klienta w Formularzu zamówienia adres e-maillub poprzez dołączenie do zamkniętej dedykowanej grupy na portalu społecznościowym (w szczególności Facebook), na której umieszczane są materiały (m.in. video treningi);

udostępnienie Planu Dietetycznego – udostępnienie następuje w formie przesłania pliku pdf na podany przez Klienta w Formularzu zamówienia adres e-mail.

Wieloetapowe Usługi dostępne w Sklepie:

Prowadzenie ONLINE – w pierwszym etapie Usługi wykonywana jest Konsultacja Trenerska ONLINE, w drugim etapie następuje rozpisanie planu treningowego oraz przesłanie go na wskazany przez Klienta w Formularzu zamówienia adres e-mail;

Prowadzenie ONLINE Premium – w pierwszym etapie Usługi wykonywana jest Konsultacja Trenerska ONLINE, w drugim następuje rozpisanie planu treningowego oraz przesłanie go na wskazany przez Klienta w Formularzu zamówienia adres e-mail, w kolejnym etapie zostają przeprowadzone 2 treningi pokazowe;

Active Academy zastrzega, że:

ćwiczenia prezentowane w ramach Programu Treningowego Video mogą nie być odpowiednie w każdym indywidualnym przypadku. W razie wątpliwości, przed podjęciem jakiejkolwiek aktywności fizycznej należy skonsultować się z lekarzem. Ćwiczenia nie zastępują ani badania lekarskiego ani leczenia. Należy bezwzględnie powstrzymać się od wykonywania ćwiczeń z uwagi na jakiekolwiek przeciwwskazania lub schorzenia, w szczególności w przypadku przewlekłych chorób, przebytych zabiegów czy operacji. W szczególnych przypadkach, jak np. u kobiet w okresie ciąży czy połogu zaleca się skorzystanie z indywidualnie dobranych programów treningowych;

ćwiczenia prezentowane w ramach Programu Treningowego Video należy wykonywać zgodnie z instrukcją;

Klient zobowiązany jest stosować się do wszelkich zasad bezpieczeństwa i ostrożności obowiązujących w miejscu wykonywania treningów w ramach Programu Treningowego Video. Korzystanie z Programu Treningowego Video może wiązać się z ryzykiem urazu lub kontuzji, w szczególności w przypadku nieprawidłowego wykonywania ćwiczeń lub przeciwwskazań zdrowotnych;

za skutki nieprawidłowego wykorzystywania przez Klientów treści otrzymanych w ramach Programu Treningowego Video Active Academy nie ponosi odpowiedzialności.

Active Academy informuje, że jest stroną Umowy o świadczenie Usług, a dobór konkretnej osoby wykonującej wybraną przez Klienta Usługę jest zależny od wskazań Active Academy i to Active Academy decyduje ostatecznie o osobie wykonującej daną Usługę. Powyższe ma zastosowanie również w przypadku zmiany osoby wykonującej Usługę w trakcie jej trwania.

6 Zasady korzystania z Usług

– ceny i termin realizacji Usług, dostępne sposoby płatności

 

Składanie Zamówień przez Klienta na Usługi znajdujące się w asortymencie Sklepu jest możliwe po podaniu w Formularzu zamówienia niezbędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail) umożliwiających realizację Usługi. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest zaakceptowanie treści Regulaminu, podanie ww. danych osobowych oraz naciśnięcie przycisku „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

W opisie danej Usługi w Sklepie zawarta jest jej Cena oraz termin realizacji Usługi.

Możliwy jest jednoczesny zakup kilku Usług, jednak dokonując zakupu kilku Usług o różnym terminie realizacji – każda z Usług będzie wykonana w terminie wskazanym w opisie Usługi.

Ceny podane w Sklepie to ceny w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek od towarów i usług – VAT).

Active Academy zastrzega sobie możliwość wprowadzania w dowolnym czasie zmian dotyczących płatności za Usługi oraz cen konkretnej Usługi podanych w Sklepie w opisie Usługi. Nie dotyczy to Usług, co do których Klient złożył Zamówienie.

Klient uiszcza zapłatę za Usługę w całości z góry w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia Zamówienia.

Wyłączną dostępną formą płatności za Usługi jest przedpłata przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Active Academy: [dane].

Termin realizacji Usługi liczy się od dnia uznania zapłaty Ceny na rachunku bankowym Active Academy, z zastrzeżeniem, że w przypadku Klientów będących Konsumentami termin realizacji Usługi liczony będzie:

od dnia uznania zapłaty Ceny na rachunku bankowym Active Academy w przypadku, gdy w Formularzu zamówienia Klient będący Konsumentem oświadczy, że żąda wykonania Usługi przed upływem terminu do wykonania prawa do odstąpienia od Umowy, co jest równoznaczne z utratą prawa do odstąpienia od Umowy (możliwość złożenia takiego oświadczenia została opisana w §7 ust. 3 Regulaminu);

od dnia upływu terminu do wykonania prawa do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy w Formularzu zamówienia Klient będący Konsumentem nie oświadczy, że żąda wykonania Usługi przed upływem terminu do wykonania prawa odstąpienia od Umowy, co jest równoznaczne z utratą prawa do odstąpienia od Umowy.

7 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

wybrać Usługę dostępną w Sklepie – w razie problemów należy skontaktować się z doradcą technicznym dostępnym pod numerem telefonu 790 348 700;

zaznaczyć na karcie Usługi opcję „+ dodaj do koszyka”

po dodaniu wszystkich wybranych Usług do Koszyka, po lewej stronie w ramce „Koszyk” należy kliknąć „złóż zamówienie”, co prowadzi do przejścia do Formularza zamówienia

wypełnić Formularz zamówienia zgodnie z wytycznymi znajdującymi się nad Formularzem zamówienia,

po wypełnieniu Formularza zamówienia – kliknąć „złóż zamówienie” znajdujące się w dolnej części Formularza zamówienia.

Jednocześnie z dokonywaniem Zamówienia Klient oświadcza, że:

zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje zawarte w nim postanowienia. Oświadczenie to składane jest poprzez oznaczenie aktywnego pola „zapoznałem się z Regulaminem Sklepu i akceptuję jego postanowienia”, wyszczególnionego i widocznego w Formularzu zamówienia;

został poinformowany i jest świadomy, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Oświadczenie to składane jest poprzez oznaczenie aktywnego pola „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, wyszczególnionego i widocznego w Formularzu zamówienia;

zapoznał się z Polityką Prywatności oraz akceptuje zawarte w niej postanowienia. Oświadczenie to składane jest poprzez oznaczenie aktywnego pola „zapoznałem się z Polityką Prywatności i akceptuję jej postanowienia”, wyszczególnionego i widocznego w Formularzu zamówienia;

Jednocześnie z dokonywaniem Zamówienia Klient może złożyć oświadczenie iż na jego wyraźne żądanie realizacja Usługi ma rozpocząć się przed upływem terminu wykonania prawa do odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług, co jest równoznaczne z utratą prawa do odstąpienia od umowy w przypadku usług jednoetapowych opisanych w § 5 ust. 1 Regulaminu, bądź wiąże się z obowiązkiem zapłaty części Ceny w przypadku usług wieloetapowych określonych w § 5 ust. 2 Regulaminu. Oświadczenie to jest dobrowolne i składane jest poprzez oznaczenie aktywnego pola „zostałem poinformowany o skutkach żądania wykonania Usługi przed upływem terminu wykonania prawa do odstąpienia od Umowy i żądam wykonania Usługi przed upływem tego terminu”.

Po wypełnieniu Formularza zamówienia na ekranie zostaną wyświetlone dane do dokonania przelewu. Dodatkowo te dane zostaną przesłane Klientowi w wiadomości e-mail na adres e-mail podany w Formularzu zamówienia.

8 Zawarcie Umowy o świadczenie Usług

Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia lub otrzymanie danych do przelewu nie jest równoznaczne z zawarciem Umowy o świadczenie Usługi. Zawarcie Umowy o świadczenie Usługi następuje w chwili uiszczenia Ceny za Zamówienie oraz potwierdzenia Zamówienia przez obsługę Sklepu (wiadomość e-mail).

W przypadku, gdy Klient nie dokona zapłaty Ceny w terminie wskazanym w § 6 ust. 6 Regulaminu umowa o świadczenie Usługi nie zostaje zawarta.

Po uznaniu na rachunku bankowym Active Academy Ceny za Usługę Klient zostaje poinformowany osobą wiadomością e-mail o możliwości skorzystania z Usługi.

Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa między Klientem a Sprzedawcą.

9 Prawa i obowiązki Stron

Active Academy zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną w zakreślonym w Regulaminie zakresie, w tym zgodnie z opisem Usług znajdujących się w Sklepie.

Klient może korzystać ze Sklepu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami oraz z postanowieniami Regulaminu.

Klient zobowiązany jest do podania w Formularzu zamówienia prawdziwego i poprawnego adresu e-mail, który umożliwi Active Academy kontakt drogą elektroniczną z Klientem.

Klient zobowiązany jest do poinformowania Active Academy o zmianie adresu e-mail poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail z podaniem nowego adresu e-mail na adres Active Academy podany w § 4 ust. 1 lit. a) Regulaminu.

Klient zobowiązuje się do terminowego regulowania Ceny określonej za daną Usługę w Sklepie.

Użytkownik Serwisu zobowiązany jest w szczególności do:

korzystania z Serwisu w sposób niepowodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;

korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Active Academy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw,

korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu oraz korzystania z Usług jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

W przypadku powzięcia przez Active Academy informacji o korzystaniu przez Klienta z Usług w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Active Academy może przetwarzać dane osobowe Klienta w celu i zakresie potrzebnym do ustalenia jego odpowiedzialności.

Active Academy ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Klient korzysta z Usług w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu. Wypowiedzenie dokonane w tej sytuacji może wiązać się z usunięciem wszelkich danych Klienta z bazy Active Academy. W takim przypadku Active Academy może odmówić świadczenia Usługi, jeśli ten Klient dokonał ponownego Zamówienia.

10 Rezygnacja z Usługi

W przypadku Usług opisanych w § 5 ust. 1 lit. a i § 5 ust. 1 lit. b Regulaminu Active Academy umożliwia Klientowi rezygnację z wykonania ww. Usług na rzecz Klienta i przekazanie jej do wykonania na rzecz wskazanej przez Klienta osoby trzeciej. W takiej sytuacji konieczny jest kontakt z Active Academy za pośrednictwem wiadomości e-mail (na adres wskazany w § 4 ust. 1 lit. a Regulaminu) lub telefoniczny (na adres wskazany w §4 ust. 1 lit. b Regulaminu) celem ustalenia szczegółów ww. zmiany. W przypadku całkowitej rezygnacji z wykorzystania Usługi Klient będący Konsumentem może skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy na zasadach określonych w § 11 Regulaminu.

 

11 Prawo do odstąpienia od Umowy

Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy o świadczenie Usług bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej.

Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy.

Konsument może odstąpić od Umowy, składając Active Academy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usług. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

Oświadczenie określone w ust. 3 może być wysłane:

drogą elektroniczną na adres e-mail Active Academy podany w § 4 ust. 1 lit. a) Regulaminu,

za pomocą tradycyjnej poczty na adres Active Academy podany w § 4 ust. 1 lit. c) Regulaminu.

Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287), jednak nie jest to obowiązkowe.

W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną (§ 11 ust. 4 lit. a Regulaminu), Active Academy niezwłocznie, prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

Skutki odstąpienia od Umowy:

Umowę o świadczenie Usług uważa się za niezawartą;

Active Academy ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności. Zwrotu płatności Active Academy dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do Umowy:

o świadczenie Usług, jeżeli Active Academy wykonało w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Active Academy utraci prawo odstąpienia od Umowy,

o świadczenie Usług, której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne (m.in. Programy Treningowe Video) po przesłaniu przez Active Academy na adres e-mail Konsumenta lub dołączeniu do zamkniętej dedykowanej grupy na portalu społecznościowym przed upływem terminu do wykonania prawa do odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Active Academy utraci prawo odstąpienia od Umowy,

o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym (m.in. Plany Dietetyczne w formacie pdf) po przesłaniu przez Active Academy na adres e-mail Konsumenta przed upływem terminu do wykonania prawa do odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Active Academy utraci prawo odstąpienia od Umowy,

W przypadku Usługi opisanej w § 5 ust. 2 Regulaminu jako wieloetapowa, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do wykonania prawa do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem Ceny danej Usługi, przy czym Active Academy zastrzega sobie możliwość określenia proporcji zakresu spełnionego świadczenia z uwzględnieniem zakresu przygotowania do świadczenia kolejnego etapu Usługi, który nie został jeszcze zrealizowany.

11 Reklamacja i gwarancja

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

Reklamację należy zgłosić pisemnie pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną na podane w § 4 ust. 1 Regulaminu adresy Active Academy.

Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika tj. imię i nazwisko, dane kontaktowe: numer telefonu lub adres e-mail, a także zwięzły opis problemu będącego podstawą reklamacji oraz ewentualne żądanie Użytkownika w związku z opisanym problemem.

Active Academy ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w ww. terminie Active Academy powiadomi w tym terminie Użytkownika o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Użytkownika uznano za uzasadnione.

O sposobie rozpatrzenia reklamacji Active Academy powiadomi Użytkownika pisemnie pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną odpowiednio do sposobu złożenia reklamacji.

Active Academy nie udziela gwarancji na Usługi.

Active Academy nie odpowiada za poprawne działalnie linków odwołujących się do Serwisu z innych serwisów internetowych. Ewentualne zgłoszenia reklamacyjne w tym zakresie nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec Active Academy.

12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.phporaz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Klient będący Konsumentem ma następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Active Academy;

Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Active Academy;

Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Active Academy, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

13 Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Active Academy.

Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu zbierane są w celu realizacji Umowy o świadczenie Usług, a jeżeli Użytkownik Serwisu wyrazi na to zgodę – także w celach marketingowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy o świadczenie Usług skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże Umowy.

Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych oraz dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Active Academy zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: active-academy.pl/politykaprywatnosci .

14 Postanowienia końcowe

Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.

Active Academy zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym czasie zmian w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności poprzez wprowadzenie nowych Usług lub funkcji.

Active Academy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym czasie zmian w treściach udostępnianych w Serwisie, w szczególności poprzez wprowadzenie zmian w całości lub części informacji udostępnionych w ramach Serwisu czy też całkowitego ich usunięcia z Serwisu.

Active Academy zastrzega sobie możliwość wprowadzania w dowolnym czasie opłat od dowolnych usług dostępnych w ramach Serwisu, o czym poinformuje Użytkowników poprzez zamieszczenie stosownej informacji w Serwisie.

Active Academy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w dowolnym terminie, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, zmiany dostępnych sposobów płatności i dostaw, zmiany katalogu dostępnych usług – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany w Regulaminie będą udostępniane użytkownikom poprzez informację na stronie Serwisu oraz poprzez ich wprowadzenie w treści Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą udostępnienia zmienionego tekstu Regulaminu na stronie Serwisu. O każdej zmianie Regulaminu Active Academy poinformuje Klienta w wiadomości e-mail z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych, RODO.

Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Regulamin obowiązuje od dnia 23.06.2020.